Aktualności

Kryteria Oceny Odstrzału Byków Jelenia Szlachetnego

Rodzaj odstrzału Poroże Odstrzał prawidłowy

„o”

Odstrzał nieprawidłowy

„x”

opis form poroża
selekcyjny

– do 85% ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału

1 szpicaki o średniej długości tyk

do wysokości łyżek

szpicaki o długości tyk powyżej wysokości łyżek, rozwidlone, koronne i formy wyższe
24 do ósmaka nieregularnego włącznie formy wyższe
59 wszystkie formy niekoronne

i jednostronnie koronne

formy wyższe
łowny – min

15% ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału

10

i starsze

bez względu na formę poroża

 

a). Za odnogę przyjmuje się odrost o długości powyżej:

– 2 cm w pierwszym porożu,

– 5 cm w drugim porożu i starszych.

b). Osobnikami selekcyjnymi w 5 porożu i starszych są wszystkie formy niekoronne i jednostronnie koronne

Ocena prawidłowości odstrzału i procedury przy jej wykonywaniu

 1. zarząd okręgowy, o którym mowa w pkt 14, o nałożeniu kary porządkowej informuje:
 2. zarząd okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania myśliwego, na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w pkt 13, nakłada na myśliwego kary porządkowe wymienione w art. 42da ustawy Prawo łowieckie;
 3. na podstawie przedłożonego sprawozdania komisji, w przypadku oceny prawidłowości odstrzału oznaczonej punktem czerwonym, zarząd okręgowy właściwy dla miejsca dokonania oceny zawiadamia o tej ocenie zarząd okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania zainteresowanego myśliwego;
 4. komisja ze swych prac sporządza sprawozdanie i przekazuje je właściwemu zarządowi okręgowemu w terminie do 3 miesięcy od daty dokonania oceny;
 5. zainteresowany może w terminie 21 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt. 10, zwrócić się z wnioskiem o ponowną ocenę. Ponownej oceny dokonuje skład oceniający, powołany spośród członków komisji, z wyłączeniem członków składu oceniającego, który dokonywał zakwestionowanej oceny. O terminie ponownej oceny zawiadamia się zainteresowanego na 14 dni przed wyznaczoną datą. Zainteresowany zobowiązany jest dostarczyć przy ponownej ocenie posiadaną część trofeum. W przypadku niedostarczenia części trofeum skład oceniający odstępuje od ponownej oceny;
 6. o wynikach oceny komisja zawiadamia zarząd okręgowy, a ten w przypadku stwierdzenia odstrzału ocenionego na punkt czerwony zawiadamia na piśmie zainteresowanego – myśliwego, który pozyskał trofeum będące przedmiotem oceny;
 7. w przypadku realizacji odstrzału przez tzw. myśliwego komercyjnego ocena trofeum pozyskanego przez cudzoziemca dokonywana jest – a w przypadku pozostałych myśliwych komercyjnych – może być dokonywana, niezwłocznie po zakończonym polowaniu i spreparowaniu trofeum;
 8. o terminie oceny dokonywanej przez komisję zarząd okręgowy zawiadamia dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich na 21 dni przed oceną, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w pkt. 9;
 9. za trofeum spreparowane uważa się trofeum pozbawione tkanki mięsnej i łącznej oraz wybielone, z pełnym uzębieniem – z wyjątkiem ubytków naturalnych;
 10. za spreparowanie trofeum odpowiada myśliwy, który je pozyskał;
 11. komisja dokonuje oceny spreparowanego trofeum łowieckiego (czaszka wraz z żuchwą) dostarczonego przez przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego. Podczas oceny ma prawo być obecny myśliwy, który dokonał odstrzału zwierzyny;
 12. oceny dokonywane są w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku;
 13. właściwymi dla dokonania oceny są komisje okręgu, w którym pozyskana została zwierzyna;
 14. w skład komisji jako przedstawiciele PZŁ mogą wchodzić jedynie członkowie posiadający uprawnienia selekcjonerskie;
 15. Oceny odstrzału samców zwierzyny płowej i muflonów, co do jej zgodności
  z zasadami selekcji osobniczej, zwanej dalej oceną, w przypadku obwodów podlegających wydzierżawieniu, dokonują okręgowe komisje do spraw oceny prawidłowości odstrzałów, zwane dalej „komisjami”, powołane przez zarządy okręgowe PZŁ. Komisja pracuje w składach oceniających które powoływane są spośród członków komisji, przez zarządy okręgowe PZŁ, z uwzględnieniem art. 42d ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (U. 2017, poz. 1295 z poźniejszymi zmianami,); zarząd okręgowy właściwy dla położenia obwodu, w którym nastąpił odstrzał, koło łowieckie, którego członkiem jest ukarany myśliwy, dzierżawcę lub zarządcę obwodu, gdzie nastąpił odstrzał
 16. komisje są zobowiązane do trwałego oznakowania trofeum poprzez nawiercenie przy prawym możdżeniu otworu o średnicy 3–6 mm. W przypadku dokonanej oceny na punkt czerwony połowa żuchwy pozostaje w dyspozycji komisji do czasu sporządzenia sprawozdania. Wszystkie żuchwy niezależnie od oceny podlegają trwałemu oznakowaniu;
 17. w przypadku: nieprzedstawienia komisji trofeum do oceny; przedstawienia komisji trofeum w stanie uniemożliwiającym dokonanie oceny; próby świadomego wprowadzania w błąd komisji; przedstawienia komisji do oceny nieprawidłowo spreparowanego trofeum; właściwy zarząd okręgowy może zawiadomić rzecznika dyscyplinarnego;
 18. wszystkie pomiary elementów trofeów dokonywane są wg formuły CIC;
 19. przy dokonywaniu prawidłowości odstrzału skład oceniający stosuje poniższą punktację:
 • odstrzał prawidłowy                  1 pkt zielony                  (O),
 • odstrzał nieprawidłowy             1 pkt czerwony              (X),

Wycena medalowa

 1. Wyceny ostatecznej trofeów dokonuje komisja wyceny powołana przez Zarząd Główny PZŁ.
 2. Trofea samców zwierzyny płowej i muflonów, kwalifikujące się do wyceny medalowej (wg Rozporządzania Ministra Środowiska z dnia 19 maja 2005 r.), winny być wycenione wstępnie przez komisję oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej i muflonów (dalej zwanej komisją) podczas dokonywania oceny prawidłowości odstrzału.
 1. Wycena wstępna trofeów kwalifikujących się do wyceny medalowej pozyskanych przez cudzoziemców powinna być dokonywana przez komisję oceny, niezwłocznie po zakończonym polowaniu i spreparowaniu trofeum.
 2. Zarządy okręgowe prowadzą rejestry łowieckich trofeów medalowych.
 3. Wyceny trofeów medalowych odbywają się co najmniej raz do roku.
 4. Trofea medalowe podlegają ewidencji i ujmowane są w Centralnym Rejestrze Trofeów Łowieckich prowadzonym przez Zarząd Główny PZŁ.
 5. Do ostatecznej wyceny trofeów brązowo i srebrnomedalowych uprawnieni są eksperci powołani przez Zarząd Główny PZŁ, a do wyceny ostatecznej trofeów złotomedalowych sędziowie seniorzy powołani przez CIC.

UZASADNIENIE

Gospodarowanie populacjami zwierząt łownych zostało ujęte w ustawie Prawo łowieckie i jest jednym z podstawowych zadań łowiectwa. Skomponowanie zasad gospodarowania populacjami jest trudne. Polska to duży kraj o zróżnicowanych warunkach przyrodniczo-geograficznych, a zachodzące zmiany klimatyczne, siedliskowe czy antropogenne powodują zmienne reakcje populacji. Zwierzyna gruba, przystosowując się do warunków środowiskowych, także w zachowaniach behawioralnych, wymusza opracowanie nowych zasad gospodarowania. Z tych względów przedstawione zasady gospodarowania mają charakter ramowy, z dużym przedziałem tolerancji dla poszczególnych wskaźników i odnoszą się do całego kraju, zaś ich uszczegółowieniem mają się zająć okręgi Polskiego Związku Łowieckiego w porozumieniu z Lasami Państwowymi. Taki sposób postępowania pozwoli na dostosowanie zasad gospodarowania do lokalnych warunków środowiskowych, co zmniejszy antagonizmy na płaszczyźnie zwierzę–siedlisko i korzystniej wpłynie na jakość populacji jeleniowatych oraz dzików.

Znaczącą zmianą w proponowanych zasadach jest odstąpienie od określania liczby pozyskiwanych samców jeleniowatych w klasach wiekowych. Wprowadzenie limitów pozyskania w klasach wiekowych samców jeleniowatych i dzików w grupach wiekowych w początkowym okresie wpływało negatywnie na struktury populacyjne i skutkowało wprowadzaniem odrębnych zasad gospodarowania dla tzw. populacji nieustabilizowanych.

Stosunkowo ostre kryteria selekcji osobników najmłodszych powodowały niski ich odsetek w ogólnym pozyskaniu. Proponowane zasady gospodarowania pozwolą zachować właściwą strukturę wiekową.

Ma to również uzasadnienie genetyczne, ponieważ u osobników najmłodszych nie uwidaczniają się w pełni uwarunkowania genetyczne dotyczące morfologii poroży. Poza tym w nowych zasadach gospodarowania wraca się do kategorii osobników selekcyjnych i łownych. Myśliwi otrzymujący zezwolenie na odstrzał osobnika selekcyjnego, bez określenia klasy wiekowej, będą mieć dużo łatwiejsze zadanie. Natomiast myśliwi otrzymujący zezwolenie na odstrzał osobnika łownego, będą mogli dokonać odstrzału osobnika selekcyjnego bez względu na jego wiek. Wprowadzane modyfikacje mają na celu uelastycznienie i ułatwienie gospodarowania populacjami zwierzyny grubej.